Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

Linkuri utile

Privatization


Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Taxe consulare şi aferente

Achitarea serviciilor consulare se efectuează pe contul bancar al Ambasadei în Euro. Taxa consulară se încasează anticipat, pînă la efectuarea acţiunii consulare. Dovada achitării taxei consulare se face prin prezentarea dovezii de achitare. Plata în numerar a taxelor la Ambasadă nu se acceptă.

Rechizitele bancare ale Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Spaniei:

Banca: SANTANDER
Cod IBAN: ES 1900495126502616139067
Beneficiar: Embassy of Moldova

Pe ordinul de plată se vor indica expres numele și prenumele beneficiarului serviciului consular.

Aprobat prin Legea nr. 242 din 24 septembrie 2010 privind taxele consulare,
cu modificările ulterioare şi prin
Ordinul MAEIE nr. 17-b-16 din 30.01.2019

Cuantumul taxelor consulare și celor aferente la prestarea serviciilor consulare
de către Ambasada Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos

în vigoare din 01.02.2019

Nr.
d/o
Serviciul consular Cuantumul total
(EUR)
I. Perfectarea vizelor
1 Tip B - viză de tranzit 40
2 Tip C - viză de scurtă şedere 60
3 Tip D - viză de lungă şedere 80
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova şi altor documente
1 Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv 170
2 Eliberarea titlului de călătorie 25
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
1 Examinarea cererii privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 15
2 Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 320
3 Examinarea cererii privind redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 15
4 Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova 50
5 Eliberarea adeverinţei privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova 10
6 Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie 50
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1 Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie 70
2 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile când între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă 270
3 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărârii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani 70
4 Înregistrarea divorţului în temeiul hotărârii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei 170
5 Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv 25
6 Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv 30
V. Îndeplinirea actelor notariale
1 Autentificarea procurii:
a) în numele persoanei fizice
b) în numele persoanei juridice

30
60
2 Legalizarea semnăturilor de pe documente (declarație) 10
3 Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele (pentru o pagină) 2
4 Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele (pentru o pagină) 15
5 Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

20

10
15
6 Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv 10
7 Alte acte notariale 50
VI. Supralegalizarea consulară
  Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
a) pentru persoane fizice
b) pentru persoane juridice


35
60
VII. Alte acţiuni consulare
1 Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova 35
2 Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decât cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte 35

Plata pentru servicii consulare nu se încasează:

În cazuri excepţionale, la solicitarea scrisă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în imposibilitate de plată, conducătorii instituţiilor serviciului diplomatic, directorul Departamentului afaceri consulare, precum şi funcţionarii consulari sînt în drept să-i scutească pe aceşti cetăţeni de achitarea taxei consulare la eliberarea titlului de călătorie.

Restituirea taxei consulare

Taxa consulară se restituie solicitantului de servicii consulare, la cerere, în următoarele cazuri:

În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie doar diferenţa dintre suma încasată şi taxa reală ce urma să fie achitată.

Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la Ambasadă într-un termen maxim de un an de zile de la data achitării taxei. Decizia privind restituirea taxei consulare sau privind respingerea cererii va fi prezentată solicitantului în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Notă: Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie.