Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

Linkuri utile
Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Turism

10 MOTIVE PENTRU A VIZITA REPUBLICA MOLDOVA

1. Ţara vinurilor şi a oraşelor subterane vinicole.

Tradiţiile seculare ale Moldovei au fost însoţite în permanenţă de cultura producerii vinurilor selecte. Clima şi relieful ţării permit ca strugurele să primească tot de ce el are nevoie pentru îmbogăţirea calităţilor gustative: soare abundent şi umiditate relativă. Întreprinderile vinicole folosesc cele mai avansate tehnologii moderne în prepararea acestui produs. De aceea producţia vinicolă din Republica Moldova este solicitată în peste 50 de ţări ale lumii. În Moldova niciun eveniment nu se organizează dacă de pe masă lipseşte această băutură divină. Cultura degustării vinului este parte indispensabilă a tradiţiilor şi obiceiurilor poporului nostru. Republica Moldova este cunoscută în lume graţie vestitelor crame subterane de la Cricova şi Mileştii Mici. Galeriile subterane de sute de kilometri, care pot fi parcurse doar cu maşina printre butoaiele uriaşe pline cu vin, vă vor crea senzaţia unui imens „Regat al vinului”. Lumea subterană a cramelor este dotată cu săli de degustare executate într-o arhitectură clasică şi modernă. În anul 2007, crama de la Mileştii Mici a fost inclusă în Cartea Recordurilor Guinness, dispunând de cea mai mare colecţie de vinuri îmbuteliate din lume. Varietatea producţiei vitivinicole din ţara noastră nu poate să nu genereze un viu interes din partea turiştilor străini, cărora le sunt propuse numeroase itinerare vitivinicole. Cel mai important eveniment, care pune în valoare şi caracterizează specificul culturii vinicole, este Ziua Naţională a Vinului, manifestaţie organizată anual în Republica Moldova din anul 2002, în prima sâmbătă şi duminică a lunii octombrie.

2. Bijuterii medievale.

Cetăţile Moldovei din epoca medievală au jucat un rol important în istoria ţării. În multiplele războaie care au avut loc pe teritoriul Moldovei, au fost implicate şi cetăţile medievale. De-a lungul malului drept al Nistrului, ţara era apărată de fortăreţele de la Hotin, Soroca, Tighina şi Cetatea Albă. Actualmente Republicii Moldova îi aparţin doar două cetăţi, care s-au păstrat într-o stare bună şi pot fi vizitate şi apreciate de turiştii străini. Este vorba de cetatea Soroca şi cetatea Tighina.

3. Interferenţa civilizaţiilor.

La 55 km spre nord de Chişinău, pe teritoriul rezervaţiei cultural-naturale şi peisagistice „Orheiul Vechi”, se întinde măreaţa împărăţie a trecutului geologic şi istoric. Cu o vechime de milenii aici se află mai multe vetre de civilizaţie dacică, rămăşiţele cetăţii Sehr al-Cedid, ridicate de Hoarda de Aur în secolul XIV, mănăstirile rupestre, peşterile săpate în stâncă, o cetate dacică, ruinele unei băi publice tătăreşti. Fiecare dintre ele vine dintr-un alt timp, cu o altă poveste şi o altă arhitectură peisagistică. Mai mult, privite din unghiuri diferite, în diferite anotimpuri, aceste monumente ale naturii ne oferă o altă imagine, mai inedită, mai fermecătoare.

4. Popor ospitalier.

De secole Moldova este caracterizată ca ţară cu popor ospitalier. Gospodarii din localităţile rurale vor considera o onoare dacă le veţi păşi pragul. Oaspeţii, de obicei, sunt invitaţi în „Casa Mare” - o odaie tradiţională, unde se petrec toate sărbătorile de familie, fiind serviţi totodată cu cele mai delicioase şi selecte bucate, preparate în gospodăria rurală din produse proprii, ecologice.

5. Gastronomie şi bucătărie specifică

Tradiţionale pentru bucătăria autohtonă sunt bucatele preparate din cele mai variate legume, crescute în condiţii ecologice pe pământurile fertile de cernoziom ale gospodăriilor ţărăneşti. Legumele sunt coapte, înăbuşite, murate sau marinate, obţinându-se astfel adevărate opere de artă culinară. Diversitatea mare de bucate din porumb şi făină de porumb îi redă bucătăriei tradiţionale un colorit specific. Este bine cunoscută de turiştii străini mămăliga, care este un terci din făină de porumb cu gust fin şi delicios. Mămăliga este servită cu jumări, fripturi, brânză, smântână etc. Sarmalele reprezintă un alt produs tradiţional preparat din frunze de viţă-de-vie sau varză, fiind împlute cu orez fiert amestecat cu carne. În bucătăria moldovenească un rol aparte le revine produselor din carne, în special bucatelor calde, dar şi aperitivelor, multe din ele fiind preparate deasupra cărbunelui de lemn încins.

6. Monumente istorice şi arheologice.

Cunoaşterea epocilor prin care a trecut istoria unui stat prezintă interes nu numai pentru populaţia ţării de origine, dar şi pentru numeroşi turişti străini, care prin diverse analize, încearcă să contrapună mersul istoriei cu dezvoltarea civilizaţiilor. Teritoriul Moldovei, fiind populat din timpuri străvechi, a trecut prin influenţa diverselor culturi ale civilizaţiei mondiale: de la romanizarea Daciei până la cultura Imperiului Otoman, Tătaro-Mongol şi nu în ultimul rând influenţa slavonă. Drept dovadă serveşte numărul impunător şi diversitatea monumentelor şi vestigiilor istorice şi arheologice.

7. Natură splendidă şi intactă.

Republica Moldova este ţara care a fost protejată de industrializare. Aerul nepoluat şi habitatul ecologic vă vor crea o atmosferă plăcută de relaxare sufletească. Energia pozitivă acumulată în timpul sejurului, vă va reface fizic şi emoţional pentru un timp îndelungat. Numeroasele rezervaţii naturale, relieful cu dealuri şi văi, cu râuri şi lacuri, cu stânci şi coline acoperite cu păduri seculare şi plantaţii de vii vă vor duce în lumea senzaţionalului.

8. Artă populară diversă.

Din timpuri străvechi pe teritoriul Moldovei au fost practicate diverse genuri ale artei populare, cum ar fi olăritul, încrustatul ouălor, ţesutul covoarelor, prelucrarea lemnului şi a pietrei, prelucrarea artistică a metalului. Aspiraţiile către frumos şi armonie s-au reflectat din timpuri îndepărtate nu numai prin înfrumuseţarea interiorului caselor, ci şi prin tradiţia împodobirii îmbrăcămintei, a costumului popular. Practicat în fi care localitate rurală din Moldova, acest obicei de înfrumuseţare a hainelor, a feţelor de masă şi a ţesăturilor rituale (prosoape) persistă şi în ziua de azi.

9. Sărbători tradiţionale.

Republica Moldova este o ţară bogată în sărbători tradiţionale. Varietatea lor ţine în mare măsură de cultura religioasă cum ar fi: Crăciunul, Paştele, Rusaliile etc. Însă, pe lângă sărbătorile religioase, nu lipsesc şi cele specifice poporului moldovenesc care prevestesc: plecarea iernii, sosirea primăverii, aratul, culesul cireşelor, culesul strugurilor etc. Sărbătorile cu aspect cultural-turistic se includ, de asemenea, în sărbătorile tradiţionale, care din an în an devin tot mai populare şi atrag un număr impunător de turişti. Cele mai importante sunt: Festivalul Internaţional de Muzică „Mărţişor”, Festivalul Internaţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu”, Festivalul Vinului, Festivalul de Muzică Etno „Gustar”, Festivalul Internaţional de Folclor „Nufărul Alb”, Festivalul Internaţional de Folclor „Meşterul Manole”, Festivalul Tradiţiilor Populare „Ia MANIA, Festivalul Turistic Naţional al Tradiţiilor „Duminica Mare”, ”Festivalul Medieval”, Târgul Internaţional al Meşterilor Olari „La Vatra Olarului Vasile Gonciari”, „Bostaniada” etc.

10. Biserici şi mănăstiri cu o valoare arhitectonică şi istorică mondială.

Bogată în mănăstiri şi biserici, Moldova era supranumită în sec. al XIX - lea „Tebaida sudică”. Cele mai vechi mănăstiri sunt cea de la Vărzăreşti, Căpriana, Rudi, Hârbovăţ, Hârjauca, Curchi. Mănăstirile rupestre moldoveneşti au şi ele o istorie aparte în dezvoltarea civilizaţiei dintre munţii Carpaţi şi Marea Neagră şi prezintă câteva din cele mai vechi monumente de arhitectură din sec. XIII-XIV. Constituite în perioade diferite, părăsite şi din nou întemeiate, schiturile şi mănăstirile rupestre prezintă un interes sporit pentru vizitatori. Unele din ele mai păstrează vestigiile anterioare ale creştinismului. Cele mai cunoscute mănăstiri rupestre sunt: Ţipova, Japca, Butuceni, Saharna.

Pentru mai multe informaţii cu privire la industria turismului în Republica Moldova, vă invităm să vizitaţi pagina electronică a Agenţiei Turismului a Republicii Moldova, www.turism.gov.md.

10 REASONS TO VISIT THE REPUBLIC OF MOLDOVA

1. Land of wine and underground wine cities

The centuries-old traditions of Moldova have been always accompanied by the culture of making select wines. The climate and the relief of the country allow the grape to get everything it needs for enriching the taste qualities: abundant sunshine and relative humidity. The wineries use the most advanced technologies in the preparation of this product. Therefore, the wine production of the Republic of Moldova is in demand in over 50 countries of the world. In Moldova, no event is organized if this divine liquor is missing on the table. The wine tasting culture is an indispensable part of our people’s traditions and customs. The Republic of Moldova is known in the world due to its famous underground cellars from Cricova and Milestii-Mici. The underground galleries which are full of huge barrels of wine, have hundreds of kilometers that can be passed through only by car. This will create you the sensation of an immense „Wine Kingdom”. The underground world of the cellars has tasting rooms executed in a classic and modern architecture. In 2007 the wine cellar from Milestii-Mici was included in the Guinness Book of Records, as having the largest collection of wine bottles in the world. The variety of wine production of our country cannot fail to arouse a lively interest among the foreign tourists who are offered many

2. Medieval jewels.

The fortresses of Moldova from the medieval age played an important role in the history of the country. The medieval fortresses were also involved in the great number of wars that took place on the territory of Moldova. Along the right bank of the Dniester River, the country was defended by Hotin, Soroca, Tighina and White fortresses. Currently, only two fortresses, that were preserved in a good condition and can be visited and appreciated by foreign tourists, belong to the Republic of Moldova. These are Soroca and Tighina fortresses.

3. Interference of civilizations.

55 km North of Chisinau, on the territory of the cultural, natural and landscape reserve “Old Orhei”, lays the immense realm of the geologic and historic past. Having a millenary history, this territory comprises many hearths of Dacian civilization, the remnants of the Sehr al-Cedid citadel built by the Golden Horde in the 14th century, the cave monasteries, the caves built in rocks, a Dacian citadel and the remnants of a public Tatar bath. Each of them comes from a different time, having a different story and a different landscape architecture. Moreover, if looked from different angles, in different seasons, these nature monuments offer a different image, one that is more captivating and fascinating.

4. Hospitable people.

For centuries, Moldova has been distinguished as a country with hospitable people. The householders from the rural localities will be honored to have you as a guest. The guests are usually invited in „Casa Mare” - a traditional room where all the family holidays are celebrated, being served at the same time the most delicious and select dishes prepared in the rural household from in-house ecological products.

5. Gastronomy and special cuisine.

Traditional for the national cuisine is the food prepared from the most diverse vegetables, grown in ecological conditions on the fertile lands of chernozem (black earth) of the rural households. The vegetables are baked, stewed, pickled or marinated, thus becoming real culinary masterpieces. The great diversity of maize and maize flour dishes gives a specific colour to the traditional cuisine. “Mamaliga”, which is a maize porridge with a fine and delicious taste, is well known by foreign tourists. “Mamaliga” is served together with greaves, roasted meat, cheese, cream, etc. Another traditional product prepared from vine or cabbage leaves, being stuffed with rice mixed with meat is named “sarmale”. The meat dishes, especially hot dishes, and appetizers, most of them being cooked over the carbon of fusty timber, have a special place in the Moldovan cuisine.

6. Historical and archeological monuments.

The knowledge of the ages through which passed the history of a state presents an interest not only to the people of the country of origin, but also for many foreign tourists who through different analyses, try to balance the course of history with the development of civilizations. The territory of Moldova, being populated from ancient times, has passed through the influence of different cultures of the world civilization: from the Romanization of Dacia to the culture of the Ottoman and Tatar-Mongol Empires and not last the Slavonic influence. The great number and diversity of monuments and historical and archeological vestiges are a proof of that.

7. Splendid and intact nature.

The Republic of Moldova is a country that has been protected from industrialization. The uncontaminated air and the ecologic habitat will create a pleasant ambience of spiritual relaxation for you. The positive energy that you took in during your stay will be physically and emotionally invigorating for a long time. The multitude of natural reserves, the relief with hills and plains, with rivers and lakes, with cliff and knolls, covered with secular forests and vineyards will carry you to a sensational world.

8. Diverse popular art.

From ancient times, on the territory of Moldova various types of popular arts have been practiced, such as pottery, egg incrustation, carpet weaving, wood and stone processing, artistic metal processing. The aspirations towards beauty and harmony were reflected from ancient times not only by embellishing the interior of the houses, but also by the tradition of adorning the clothes, the popular costume. Practiced in each rural locality, this custom of adorning clothes, table clothes and ritual tissues (“towels”) persists until nowadays.

9. Traditional holidays.

The Republic of Moldova is a country that is rich in traditional holidays. Their variety highly relates to the religious culture, such holidays being Christmas, Easter, Pentecost, etc. But, besides the religious holidays, there are also those specific for the Moldovan people that predict the departure of winter, arrival of spring, ploughing, cherry harvesting, vintage, etc. The holidays with a cultural and tourist aspect are also included in the traditional holidays which are becoming year by year more popular and attract a great number of tourists. The most important are the following: International Music Festival “Martisor”, International Opera and Ballet Festival “Maria Biesu”, Wine Festival, Ethno Music Festival “Gustar”, International Folklore Festival “Nufarul Alb”, International Folklore Festival “Mesterul Manole”, Popular Traditions Festival “Ia MANIA”, National Tourist Festival of Traditions “Duminica Mare”, Medieval Festival, International Potters’ Fair “At the Native Place of Potter Vasile Gonciari”, “Bostaniada”, etc.

10. Churches and monasteries with a world architectonic and historic value.

Rich in monasteries and churches, Moldova was named in the 19th century the “Southern Thebaid”. The oldest monasteries are the ones from Varzaresti, Capriana, Rudi, Harbovat, Harjauca, Curchi. The cave monasteries also have their history in the development of the civilization between the Carpathian Mountains and the Black Sea, being some of the oldest architectural monuments dating from the 13th – 14th centuries. Being built in different periods of time, left and founded again, the hermitages and cave monasteries present a high interest for the visitors. Some of them still have the previous vestiges of Christianity. The most known cave monasteries are: Tipova, Japca, Butuceni, Saharna.

More information about tourism industry of the Republic of Moldova is available on the web page of the Tourism Agency of the Republic of Moldova, www.turism.gov.md.